PECT, projecte d’especialització i competitivitat territorial

Els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, i que tenen un fort component d’innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

El Programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva transposició a Catalunya.

La RIS3CAT és la transposició d’aquesta estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3) a la realitat de Catalunya. La RIS3CAT proposa treballar al voltant de quatre pilars fonamentals per a l’activitat econòmica: àmbits sectorials líders; activitats emergents; tecnologies facilitadores transversals i entorn d’innovació. En aquest context, des de la RIS3CAT es planteja el paper del territori i de les entitats locals, en cooperació amb altres sectors, com a motors d’especialització i innovació a Catalunya. L’instrument proposat per activar aquest paper del territori són els projectes d’especialització i competitivitat teritorial (PECT).